Fotovoltaické elektrárny

Rodinné domy

Princip

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů. Samotné články jsou dvojího typu – krystalické nebo tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický. Tenkovrstvých technologií je celá řada, například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie a dotacím se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila.

Potenciál

Kolik energie solární – fotovoltaická elektrárna vyrobí se logicky odvíjí od intenzity slunečního záření. Pokud je obloha bez mraků, výkon slunečního záření je kolem 1 kW na m². Když se však obloha zatáhne, sluneční záření je až 10krát méně intenzivní. V České republice je průměrná intenzita slunečního záření odhadována na přibližně 300 W na m²  a úhrn energie 800 – 1 250 kWh na m² za rok. Pro porovnání, v Perskému zálivu je to zhruba 1700 až 1800 kWh. Počet slunečních hodin v České republice je v průměru 1330–1800 hodin ročně. Koeficient ročního využití fotovoltaické elektrárny je v ČR cca 11,19 %.Vždy záleží na konkrétním místě, které se zvolí pro stavbu solární elektrárny. Intenzitu a dobu slunečního záření ovlivňuje nadmořská výška, oblačnost a další lokální podmínky jako jsou časté ranní mlhy, znečištění ovzduší či úhel dopadu slunečních paprsků. Množství energie z fotovoltaických panelů pro různá místa, čas a sklon je možné online spočítat pomocí programu Evropské unie PVGIS. 

globální horizontální záření - roční úhrn v kW/m2

Praxe

Aktuální výkon elektrárny ovlivňuje počasí, ovšem i nepřízeň počasí, tedy při difuzi, zatažené nebo polojasné obloze se výroba nezastaví.  

Testovací měření reálného výkonu fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 4.44kWp ve středočeském kraji v obci Trubín v srpnu 2020. 

Zataženo

Elektrárna přispívá menším výkonem, větší část spotřeby je pokryto distribuční soustavou.

Polojasno

Podstatnou část spotřeby pokrývá vlastní výroba, menší část je doplněna distribucí.

Jasno

Vlastní výroba zcela pokrývá spotřebu domácnosti, menší přebytek míři do distribuce